Servisní a Obchodní podmínky

I.T.A.-Intertact s.r.o. (dále jen ITA) pro zajištění stálého (nepřetržitého) provozu a správné činnosti dodávaných systémů (zdravotnických a vědeckých přístrojů) jako jednu z klíčových služeb provádí technický servis po celou dobu životnosti jednotlivých dodávaných systémů. Pro objasnění jednotlivých pojmů uvádíme základní pojmy a obecná pravidla servisu, obsah záručního, pozáručního a preventivního servisu a typy servisních smluv. Společnost ITA je registrovaná v systému RZPRO dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a je ve smyslu tohoto zákona oprávněna poskytovat servisní služby. 

I. Obecná pravidla

1) Servis je organizován a zajišťován ze sídla provozovny společnosti  I.T.A.-Intertact s.r.o., Černokostelecká 616/143, Praha 10, na základě uzavřené kupní smlouvy, servisní smlouvy nebo jednorázového písemného požadavku (objednávky) zákazníka. Servis je prováděn vyškolenými odbornými pracovníky zpravidla v  pracovní dny, v rozmezí 8:00 – 17:00, pokud není dohodnuto jinak. Záruční oprava je zahájena do 48 hodin od nahlášení, není-li dohodnuto jinak. Pozáruční oprava je zařazena do plánu prováděných prací dle její závažnosti a po konzultaci se zákazníkem. Servisní objednávky jsou řazeny v pořadí: 1. Instalace a záruční opravy, 2. Uzavřená servisní smlouva, 3. Servis na základě dílčí/jednorázové objednávky. Pořadí jednotlivých servisních návštěv určuje společnost ITA dle charakteru zásahu a v součinnosti se zákazníkem. ITA si vyhrazuje právo určit, zda je nutná servisní návštěva technika (v mnoha případech závada může být odstraněna proškoleným uživatelem dle pokynů servisního technika. V případě potřeby náhradního dílu, je tento díl dodán na místo určení. 

2) Záruční doba na nové přístroje dodávané společností ITA je 12 měsíců od předání a převzetí přístroje, pokud není stanoveno jinak v kupní smlouvě. V případě zařízení se samoinstalací záruka začíná běžet dnem dodání přístroje. Záruka a servisní smlouvy nepokrývají náklady na spotřební materiál, díly opotřebené běžným provozem, díly poškozené chybnou manipulací obsluhy a připojení na laboratorní informační systém. Dále nezahrnuje balení a stěhování, reinstalaci, poničení při živelných pohromách, závady vzniklé výpadkem el. sítě, kontaminací znečištěnými roztoky a při použití neoriginálních/neschválených dílů, reagencií a provozních kapalin. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v záruční době, pokud vznikly neodborným, účelu použití neodpovídajícím zacházením, nedodržením podmínek pro provoz či instalaci, při porušení plomb, zjevným pokusem, kdy se uživatel snažil odstranit případnou závadu vlastními silami, a závady způsobené přepětím či rázy v napájecí elektrické síti. Servisní zásahy vyvolané těmito důvody budou účtovány dle ceníku. Podmínkou pro poskytování záručních oprav a oprav v rámci servisních smluv je řádné vedení předepsané údržby včetně vedení záznamů o jejím provádění. Záruka ani servisní smlouva nenahrazuje povinnost zákazníka provádět uživatelské denní, týdenní, měsíční aj. údržby dle pokynů stanovených výrobcem.

3) Za použití jakéhokoli softwaru, který není podporován výrobcem, vč. připojení k internetu, je odpovědný uživatel. Je odpovědností uživatele zajistit, že veškerý software a transportní média jsou chráněna proti zavirování, a to vč. zabezpečení internetového přístupu. Firma ITA nenese odpovědnost za jakékoli nároky vyplívající z poškození způsobeného při instalaci softwaru, neschváleného přídavného zařízení, příp. produktu nedodaného firmou ITA nebo výrobcem. ITA není zodpovědná za jakoukoli ztrátu nebo poškození dat, programů a transportních medií. Uživateli je doporučováno pravidelné zálohovaní dat na externí medium.

4) O každém přístroji je v servisním oddělení společnosti ITA vedena dokumentace počínající údaji o instalaci přístroje a pokračující údaji o veškerých úkonech, závadách, preventivních prohlídkách apod. na přístroji provedených. Určujícími faktory v evidenci jsou typ a jedinečné výrobní číslo přístroje. V případě odstranění či poškození (nečitelnost) výrobního čísla přístroj pozbývá veškerou záruku. Servisní zásahy tak, jak to vyžaduje zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, provádějí servisní technici s odpovídající kvalifikací a zaškolením výrobce, které mohou doložit platným osvědčením.

5) Při každé servisní návštěvě u zákazníka technik předá zákazníkovi vyplněný servisní list, kde jsou uvedeny následující informace: pracoviště, typ a výrobní číslo přístroje, důvod návštěvy, zjištěná závada a její řešení (i dílčí), jméno technika, čas zahájení a ukončení opravy, použité náhradní díly, příp. další nutné údaje.

6) Firma ITA přejímá odpovědnost za vlastní provedení servisního zákroku, pokud dojde k poškození přístroje prokázanou vinou servisního technika. Veškerá ostatní rizika a odpovědnost jsou na straně objednavatele servisu. Firma ITA není odpovědna za případné další závady nebo poškození zjištěné v průběhu a po servisním zásahu a případné ztráty z tohoto vyplývající.

7) Objednáním opravy zákazník projevuje souhlas se všemi ustanoveními tohoto dokumentu a zavazuje se předat přístroj k opravě dekontaminovaný, poskytnout nezbytnou součinnost k opravě, převzít opravený a odzkoušený přístroj, potvrdit podpisem ukončení opravy (i dílčí) na servisním formuláři a následně, na základě faktury, uhradit náklady za provedenou opravu.  Předpokládá se, že osoby podílející se na opravě ze strany zákazníka jsou ke zmíněným úkonům oprávněné.
8) Potvrzenou objednávku lze zrušit nebo změnit pouze vzájemnou dohodou. Při zrušení servisního zásahu až po objednání náhradních dílů může být účtován storno poplatek ve výši 70 % z předpokládané celkové ceny opravy.

 

II. Cena a platební podmínky

Cena za servisní služby a materiál je stanovena příslušnými ceníky na dané období. V případě uzavření servisních smluv jsou cena a platební podmínky nedílnou součástí uzavřené servisní smlouvy. V případě servisních zásahů tzv. ad hoc: cenu za poskytnuté služby, díly a materiál zaplatí objednavatel dle faktury vystavené společnosti ITA. Podkladem pro zaplacení je faktura, která je splatná do 14 dnů ode dne obdržení. Při prodlení se zaplacením je objednatel povinen uhradit pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Nesplacení řádně vyúčtovaných servisních služeb a náhradních dílů může vést k odmítnutí dalšího poskytování servisních služeb.

 

III. Záruční servis

Záruční oprava znamená uvedení přístroje zpět do výrobcem deklarovaného funkčního stavu v době záruční lhůty.

Zahrnuje:

 • Náhradní díly a ostatní komponenty (mimo spotřebního materiálu), které ztratí svoji funkčnost z důvodu vady nebo předčasného opotřebení. Náklady na práci prováděnou technikem, vč. jeho dopravy na místo.

Nezahrnuje:

 • Odstranění závad způsobených obsluhou a nedodržováním uživatelského návodu.
 • Pravidelnou údržbu a čištění přístroje podle uživatelského manuálu, které patří k základním povinnostem uživatele.
 • Doškolování a uživatelskou údržbu.
 • Preventivní prohlídky (pokud není uvedeno jinak)
 • Ověření technického stavu přístroje a jeho funkčnosti.
 • Výměny a dodávky spotřebního materiálu.
 • Aplikační problémy a konzultace.

 

IV. Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídkou (dále jen PM) se rozumí pravidelná kontrola stavu a funkce přístroje podle postupu stanoveného výrobcem a zjištění, zda zařízení splňuje specifikaci výrobce. Nejedná se o opravu, případně údržbu daného přístroje. V průběhu PM je použit tzv. PM Kit, obsahuje nejvíce namáhané součástky, např. filtry, těsnění, ventily, …, které jsou v rámci prohlídky, tj. po zjištění jejich stavu opotřebení, případně vyměněny a nahrazeny novými.

PM má za cíl zjistit aktuální stav přístroje, zhodnotit jeho provozuschopnost, ověřit funkce, ke kterým je určen a odsouhlasit, zda zařízení splňuje parametry stanovené výrobcem. V případě zjištění závady je nutno opravu objednat samostatně. Na základě závěru této prohlídky bude vystaven protokol o jejím provedení.

Zahrnuje:

 • Provedení výrobcem předepsaných úkonů pravidelné preventivní prohlídky, včetně nezbytných kontrol a testů, které ověří správnost nastavení parametrů na přístroji a jejich případné seřízení.
 • Výměnu dílů obsažených v tzv. PM kitu.
 • Vystavení potvrzení o provedení prohlídky a stavu přístroje.

Nezahrnuje:

 • Opravy a technické zásahy nad rámec výrobcem předepsaný postup.
 • Odstranění závad nesouvisejících s preventivní prohlídkou.
 • Náhradní díly mimo PM kit.
 • Náklady na čas a práci technika potřebné k odstranění zjištěné závady nesouvisející s preventivní prohlídkou.
 • Pravidelnou údržbu a čištění přístroje podle uživatelského manuálu, které patří k základním povinnostem uživatele.
 • Spotřební materiál a kalibrační kuličky pro kontrolu nastavení přístroj.
 • Aplikační konzultace a školení.

 

V. Záruka na servis

Záruka za provedenou servisní práci je 6 měsíců. Záruka na vyměněný náhradní díl je 3 měsíce od převzetí přístroje po servisním zákroku, pokud není uvedeno jinak. Záruka začíná podpisem servisního protokolu.

 

VI. Varianty poskytovaného pozáručního servisu

Ad hoc vs. Servisní smlouvy

a) Servis ad hoc – na objednávku

Servis je poskytován jako jednorázový úkon na základě písemné objednávky zákazníka. V případě ad hoc objednávky jsou účtovány veškeré náklady spojené se servisním zákrokem. Jedná se zejména o poplatek za servisní výjezd, dopravní náklady, čas práce technika dle sazby pro daný typ přístroje   a cena instalovaných náhradních dílů. Čas technika strávený na cestě se neúčtuje. 
Objednávka musí obsahovat zejména název instituce, adresu, zodpovědnou osobu za objednávku, typ přístroje a jeho výrobní číslo a popis závady. Cenový odhad odstranění závady lze ve většině případů stanovit až po ohledání závady na místě. 
Pokud bude objednatelem požadován expresní zásah (příjezd technika do 48 hod.), který bude firma ITA organizačně schopna zajistit, bude účtován expresní příplatek ve výši 50 % u hodinové sazby. V tomto případě uživatel zajistí servisnímu technikovi možnost nerušené práce i v prodloužené pracovní době. Doba opravy začíná vstupem technika do objektu a končí opuštěním objektu, vyjma prostojů ze strany technika.

Oprava poruchy – na základě písemné objednávky (ve výjimečných případech, tj. havárie na telefonní objednávku, následovanou emailovou objednávku).

Preventivní kontrola – četnost dle doporučení výrobce – pouze na základě písemné objednávky.

b) Servisní smlouvy

Jedná se o pozáruční smlouvy na servis přístroje uzavírané zpravidla na období 12 měsíců. Servisní smlouvy se projednávají individuálně v závislosti na typu smlouvy, typu přístroje a dalších smluvních ujednáních. Zde jsou uvedeny pouze zobecněné základní typy smluv. Jednotlivé smlouvy se mohou lišit dle druhu přístroje.

 

Smlouva na preventivní údržbu

 • Zahrnuje preventivní prohlídky v četnosti a rozsahu vymezeném výrobcem – viz Preventivní údržba.

 

Plná servisní smlouva

Zahrnuje:

 • Telefonickou podporu.
 • Preventivní servisní prohlídky (včetně PM kitu).
 • Čtyři servisní návštěvy v případě poruchy přístroje, včetně práce a cestovních náhrad.
 • Všechny náhradní díly (mimo spotřebního zboží).

Nezahrnuje:

 • Dodávky reagencií a spotřebního materiálu.
 • Pravidelnou údržbu a čistění přístroje podle uživatelského manuálu, které patří k základním povinnostem uživatele.

 

Částečná servisní smlouva

Zahrnuje:

 • Telefonickou podporu.
 • Preventivní servisní prohlídky (mimo PM kitu).
 • Tři servisní návštěvy v případě poruchy přístroje, včetně práce a cestovních náhrad.

Nezahrnuje:

 • Náhradní díly
 • PM kity
 • Dodávky reagencií a spotřebního materiálu.
 • Pravidelnou údržbu a čistění přístroje podle uživatelského manuálu, které patří k základním povinnostem uživatele.

 

OBJEDNÁVKY SERVISNÍHO ZÁSAHU

Objednávku servisu je vždy nutné zaslat v písemné podobě (pošta, email). Pro urychlení je možné v první fázi servis objednat telefonicky, ale vždy musí následovat písemná objednávky. Pro objednání servisu nás můžete kontaktovat na:
tel: +420 224 810 196 nebo +420 222 317 426
fax.: +420 222 314 055
e-mail: servis@ita-intertact.com nebo ita@ita-intertact.com

prostřednictvím webové adresy: www.ita-intertact.comPři objednávce servisního zásahu je nutné uvádět název instituce, kontaktní osobu, typ přístroje s výrobním číslem a popis závady. Po obdržení objednávky servisu Vás budeme kontaktovat a dohodneme čas zahájení servisního zákroku.