I.T.A. – Intertact s.r.o. pořádá za odborné garance České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a ve spolupráci s Českou společností pro analyti ckou cytologii a BD Biosciences

ODBORNÝ SEMINÁŘ
s mezinárodní účastí , který se koná dne 6. 2. 2014 v kinosále Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (Hotel ILF), Budějovická 15/743, 140 00 Praha 4 – Michle a na který si Vás tímto dovolujeme pozvat. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, má charakter postgraduálního vzdělávání, je ohodnocena kredity a účastníci obdrží certi fi kát o účasti.

Program semináře:

12:20–12:25 Zahájení
L. Němec, I.T.A. – Intertact s.r.o.
T. Kalina, předseda České společnosti pro analyti ckou cytologii

12:25–12:45 Principy, funkce a uspořádání průtokového cytometru
J. Svoboda
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

12:45–13:15 Imunitní rozpoznávání od drosofi ly k člověku
M. Bilej
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

13:15–13:45 Průtoková cytometrie a diagnosti ka defektů imunity – 20 let zkušeností
V. Král, J. Pohořská
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

13:45–14:15 Molekulární diagnosti ka krevních malignit; od fl uorescenčního mikroskopu k cytometrii
J. Krejsek, V. Řezáčová
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

14:15–14:45 Využití průtokové cytometrie při studiu jaderného genomu a proteomu rostlin
J. Doležel
Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc

14:45–15:00 Přestávka

15:00–15:25 Adopti vní přenos cytomegalovirus (CMV) specifi ckých lymfocytů k léčbě CMV reakti vace po transplantaci kmenových buněk krvetvorby
T. Kalina
2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha

15:25–15:40 Prakti cké aspekty fenotypizace NK buněk
A. Lochmanová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava

15:40–15:55 Průkaz HLA-B27 metodou průtokové cytometrie – porovnání s mikrocytotoxickým testem
O. Kryštůfková
Revmatologický ústav, Praha

15:55–16:10 Diagnosti ka heparinem indukované trombocytopenie – HITAlert test metodou průtokové cytometrie
M. Řádek
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha

16:10–16:25 Externí kontrola kvality vybraných metod klinické průtokové cytometrie – výsledky pilotní studie v ČR
M. Kohoutová, I. Marinov
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

16:25–16:40 New Multi color System Soluti ons of BD Biosciences
M. Engele
BD Biosciences

16:40 Shrnutí a závěr

Jako každoročně se i letos následně uskuteční přátelské společenské setkání průtokových cytometristů a odborných pracovníků, se kterými nám bylo potěšením spolupracovat v roce 2013. Setkání se uskuteční v restauraci „BEST WESTERN HOTEL KAMPA“, Všehrdova 16, Praha 1, od 17.30 hod.

Prosím, vyhraďte si svůj čas.

Za společnost I.T.A. – Intertact s.r.o.
Ing. Lubomír Němec, CSc.